Electron | MotMot gallery stopt activiteiten

29 november 2021

Nieuwsbericht

Breda, 30 november 2021 – Electron | MotMot gallery ziet zich genoodzaakt per 1 januari 2022 haar activiteiten te staken. Door stijgende huisvestingslasten, lagere gemeentelijke bijdrage en gebrek aan perspectief is het niet langer verantwoord om de activiteiten voort te zetten.

Sinds 2017 werkt de Stichting Beeldmakers Breda aan de huidige broedplaats Electron | MotMot gallery. De stichting is door kunstenaars opgericht om, in opdracht van de gemeente Breda, Electron te transformeren tot een ondernemende, open en inclusieve broedplaats.

 


Sindsdien is gewerkt aan het bouwen van een community van kunstenaars en creatieve ondernemers: Electron | MotMot gallery werd ingericht voor ontmoetingen, werkperiodes, exposities, spoken word avonden, muziekoptredens, performances en andere culturele events. En met resultaat: vier jaar later mag het de
kunsthal van Breda mee ontwikkelen en sleept het de provinciale (impuls-) investeringsgelden binnen. Als voorbeeld-broedplaats wordt Electron opgepikt door Mestmag en onderzoekers van Fontys Tilburg & TU/e en gaat het de relatie met projectontwikkelaars aan. Doel: een door de stad gedragen ontwikkelplan voor een zelfstandige en cultureel maatschappelijke broedplaats. Drijvende kracht: de creatieven zelf, gesteund door een achterban van vrijwilligers en betrokken werknemers, partners en sponsoren.

 

Helaas zag Electron zich door de jaren heen ook geconfronteerd met problemen.
Het cultuurbeleid bood geen structurele ruimte voor een nieuw initiatief waardoor de stichting zich met projectsubsidies en losse opdrachten draaiende moest houden. In 2019 werd Electron ‘losgeknipt’ van ontwikkeltraject cultuurcluster Klavers Jansen, waardoor de ‘pauzestand’ voor de broedplaats nog langer ging duren. Waar de stichting binnen de gestelde vijf jaar doelgericht bleef ondernemen, een landelijke voorbeeldfunctie verwierf voor initiatieven elders, raakte de gemeente achter op schema. Duidelijkheid over randvoorwaarden voor een duurzame broedplaats bleef uit. Voor Electron werd het steeds moeilijker om zich goed te positioneren.

 

Eind 2020 ontstond plots een onhoudbare situatie, nadat de gemeente huurlasten verlegde naar de stichting, onder antikraak huurvoorwaarden en tegen commerciële tarieven. 

Een bezwaar werd ingediend. Tot behandeling ervan kwam het niet; halverwege 2021 ging de gemeente over tot compensatie van de huur.  

Nu blijkt dat precies hetzelfde probleem zich in 2022 opnieuw gaat voordoen; alleen zal bezwaar maken niet meer mogelijk zijn, door een nieuwe regel die de gemeente aanbracht in subsidieverordening afgelopen zomer. 

 

Mede dankzij een brandbrief van huurders en betrokkenen kwam er al een gesprek op gang met de wethouders De Bie en De Beer. Zo kwam de vraag terecht bij De Bie om mee te denken over een oplossing. Het antwoord was heel duidelijk;

die ruimte is er niet.

In het gesprek werd duidelijk dat – ondanks een gedeelde ambitie – er verschil van inzicht blijft op wie én wat een broedplaats mogelijk maakt. In haar ondernemende vermogen zich voortdurend aan te passen, heeft de sociaal culturele organisatie zichzelf bewezen, maar ook uitgeput. 

De stichting heeft vele scenario’s onderzocht en op de afgelopen periode gereflecteerd. De broedplaats is de wethouder erkentelijk dat ze Electron waardeert als essentiële vernieuwende schakel in het culturele veld. De stichting kreeg de kans om te bouwen aan een artistiek uitdagend en vernieuwend concept. 

Maar ook verkeert Electron al jaren in een complicerende ‘pappen-en-nathouden-situatie’ vol tegenstrijdigheden. Doorgaan onder de huidige condities vereist dat medewerkers en vrijwilligers zich moeten storten op commerciële targets, in plaats van op verbinding, kwaliteit en vernieuwing. Commerciële events zullen artistieke experimenten uit de agenda drukken. Voor een commerciële onderneming zijn het geen vreemde verschijnselen, maar het is niet waarvoor de stichting is opgericht. 

 

De rek is er uit: middenin een pandemie, met een sociaal culturele missie en een beperkte horecavergunning ziet de stichting een maatschappelijk onverantwoorde situatie ontstaan. Een die zijn wissel trekt op de vrijwilligers, medewerkers en kunstenaars met wie Electron werkt. De stichting kan hen noch stabiliteit, noch perspectief bieden. Om de schade te beperken, heeft de stichting daarom besloten haar activiteiten te staken. De arbeidsovereenkomsten van de 11 medewerkers (waarvan drie met een afstand tot de arbeidsmarkt) worden per 31 december a.s. beëindigd. Voor de Grafische Werkplaats Raaf zal een oplossing worden gezocht. Makers die een atelier huren in Electron behouden hun ruimte. De ondersteuning, begeleiding en verbindende inzet van Stichting Beeldmakers komt echter te vervallen. 

 

De stichting is ervan overtuigd dat een broedplaats onder andere condities haalbaar zal zijn. Dat het op den duur net zo vanzelfsprekend zal zijn als een museum, zoals in het cultuurbeleid is geopperd. Aan het vastgoed ontwikkelplan van de broedplaats blijft de stichting op vrijwillige basis doorwerken, in vol vertrouwen het in betere tijden of op andere plek te kunnen realiseren.  Ook blijft Stichting Beeldmakers Breda als partner betrokken bij CrossArts. 

We begrijpen dat het een ingrijpend besluit is waarover veel vragen ontstaan. Komende weken geven we antwoord en toelichting op veelvoorkomende vragen, die we onder dit bericht verzamelen. Heeft u een specifieke vraag, neem dan contact met ons op. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klik hier voor de persbericht-versie  >>